Block
Klauzula RODO

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla Klienta o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: R E G U L U S I N W E S T Sp. z o.o. (zwanym dalej ADO) z siedzibą w 40-096 Katowice, ul. 3 Maja 10/2 Regon 243678136 KRS: 0000533797, NIP 9542751799,

Umieszczając na naszej stronie swoje dane osobowe w postaci wypełnionego formularza lub wysyłając do nas jakąkolwiek korespondencję zawierającą dane osobowe wyrażasz zgodę na ich administrowanie, oraz przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt “a” oraz “b” rozporządzenia RODO, a w szczególności w celu zawarcia umowy, wysłania oferty lub udzielenia informacji w zakresie wykonywanych przez ADO usług oraz dostarczanych towarów.

Ponadto informujemy, że:

  1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zwykłe tj. Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, Nip, Pesel, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub celu realizowania umów/umowy kupna-sprzedaży maksymalnie przez okres 5 lat.
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży, realizacji innych obowiązków umownych Administratora. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia umowy.
  6. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z ADO, a w pozostałym zakresie nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych za wyjątkiem sytuacji wymaganych lub przewidzianych prawem.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.